Bekende Noordhorners

Noordhorn kent, net als veel andere plaatsen, natuurlijk ook haar eigen beroemde of bekende inwoners. Mensen die hier geboren zijn, gewerkt en geleefd hebben.

Bekende inwoners van Noordhorn (e.o.)

De onderstaande lijst is een kleine opsomming. Heb je aanvullingen? Neem even contact op dan worden deze personen uiteraard toegevoegd.

Sicke Benninge

Sicke Benninge (<1465 ~ 1535), waar de ‘Sicke Benninghestede’ naar is vernoemd, schrijft in het eerste kwart van de 16de eeuw een kroniek: “Croniken der Vrescher Landen mijtten Zoeven Seelanden en de der stadt Groningen”. Benninge was een inwoner van de stad Groningen en beschrijft vooral zijn eigen tijd vanuit het perspectief van de stad, de auteur was geboren in Noordhorn danwel had daar eigendommen (volgens “Adel in het Westerkwartier in de late Middeleeuwen”, Redmer Alma, 2005).

“Sicke Benninge treedt in 1496 toe tot het brouwersgilde van de stad Groningen. Daarnaast bekleedt hij in Groningen meerdere functies. Zo was hij onder meer verschillende jaren kerkvoogd van de Akerk. Waarschijnlijk was hij in de jaren 1505-1506 lid van de raad. In de jaren tussen 1519 en 1524 was hij een van de rentmeesters van de stad Groningen; in 1523 en 1524 was hij ook cijsmeester (ontvanger van de accijnzen). Geschiedschrijver Ubbo Emmius noemt Benninge ook als hoofdman in 1504. Sicke Benninge was dus een vooraanstaand burger en betrokken bij het openbaar bestuur. Zijn betrokkenheid is hem aan het eind van zijn leven duur komen te staan. In 1528 dwingt de nieuwe raad vier rijke burgers, onder wie Benninge, borg te staan voor de stadschuld. Pas in 1541 zullen de erven Benninge hun geld terugzien.” » Lees verder

Wobbe de Vries

Dr. Wobbe de Vries (Okswerd, Noordhorn, 11 Maart 1863 – Groningen, 6 Februari 1942) was een boerenzoon die uiteindelijk letterkundige werd. Zijn proefschrift was getiteld “Het vocalisme van den tongval van Noordhorn” (1895). Daarin bestudeert hij de in Noordhorn gesproken ‘tongval’ c.q. dialect en is hierop gepromoveerd.

“Het werk van De Vries kan gekarakteriseerd worden als een reeks van tot in het uiterste gedétailleerde onderzoekingen, welke in hoofdzaak berusten op zelfverzameld materiaal, zowel uit de levende taal als uit oude stukken. Zijn verklaringen zijn oorspronkelijk en getuigen van grote scherpzinnigheid, soms van spitsvondigheid. [..] Zijn werk werd altijd hoog gewaardeerd door een kleine groep van vakgeleerden, daarbuiten weinig [..] onder de kleine schare, die het Gronings wetenschappelijk bestudeerden, was hij facile princeps; onder de dialectgeleerden in ’t algemeen stond hij tot het laatst in de voorste rijen; als linguist was deze kenner van meer dan 20 talen, die eens indogermanist had willen worden, een figuur van betekenis.” » Biografie

Gerrit de Vries

Gerrit de Vries (Noordhorn, 17 augustus 1866 – Zuidhorn, 20 januari 1945), burgemeester gemeente Oldehove (1896), Zuidhorn (1917).

Dirk Wouda

Dirk Frederik Wouda (Noordhorn, 5 april 1880 – Leeuwarden, 11 juni 1961), ingenieur en architect, vooral bekende vanwege het ‘Woudagemaal’, het door hem ontworpen stoomgemaal bij Lemmer dat in 1920 werd geopend door koningin Wilhelmina. Het Woudagemaal is het grootste nog functionerende stoomgemaal ter wereld en behoort tot het UNESCO werelderfgoed. » Zie ook de website https://www.woudagemaal.nl/

Albert Egges van Giffen

Albert Egges van Giffen (Noordhorn, 14 maart 1884 – Zwolle, 31 mei 1973). van Giffen was de grondlegger van de archeologie in Nederland.

Hij werd ook wel ‘vader van de hunebedden’ genoemd en in Drenthe ‘oes spittertien’, vanwege zijn vele opgravingsactiviteiten daar. » Lees verder

Johan van der Meer

Johan van der Meer (Noordhorn, 26 november 1913 – Achim, Niedersachsen, Duitsland, 24 april 2011) was dirigent. Hij maakte in eerste instantie carière als technisch tekenaar bij vliegtuigbouwer Fokker in Amsterdam.

— “Door zijn affiniteit met de muziek keerde hij alweer in 1943 terug naar Groningen, waar hij leraar piano op de muziekschool werd. Na de bevrijding in 1945 richtte hij, samen met een aantal prominenten uit het Groninger academisch leven, de Groningse Bachvereniging op, een koor waarmee hij – vooral kerkelijke – muziek uit verschillende perioden uitvoerde, maar waarbij de muziek van Johann Sebastian Bach voorop stond. [..] in 1946 verhuisde hij naar Den Haag om zich aan het Koninklijk Conservatorium te bekwamen in orkestdirectie. Daarnaast dirigeerde hij vele koren in die regio.” » Lees verder (wikipedia)

Dr. C.A. Tukker

Hoewel niet geboren in Noordhorn mag Dr. C.A. Tukker, (IJsselmond, 26 november 1938 – 20 november 2007) eigenlijk niet aan het lijstje ontbreken. Dr. Tukker was predikant en onder andere buitengewoon hoogleraar aan de Evangelische Theologische Faculteit (ETF) in Leuven en de gereformeerde faculteit van Komarno (Slowakije). Verder was hij gasthoogleraar in Duitsland en India en hoofddocent van de Theologische School van de Gereformeerde Bond in Ede. In 1983 startte hij met het International Theological Institute (ITI).

Als “Gereformeerde Bonds-predikant” was Ds. Tukker verbonden aan de Hervormde Kerk in Noordhorn (1976-1980). In 1977 verscheen onder zijn leiding een nieuwe editie van de Statenvertaling, toen hij in Noordhorn diende als predikant, bij het Nederlands Bijbelgenootschap. In deze vertaling waren een aantal taalkundige verbeteringen aangebracht, waaronder een vermodernisering van de spelling. Deze nieuwe uitgave onder leiding van ds. C.A. Tukker wordt daarom ook wel de ‘Tukkervertaling’ genoemd.

De ‘Kloukste Grunneger’

De Kloukste Grunneger kun je zien als “De Slimste Mens” van Groningen. De kennisquiz Klouk van RTV Noord werd op 1 januari 2016 gewonnen door een inwoner van Noordhorn, Herman Scholte. Daarmee mocht hij zich een jaar lang de winnaar van de kennisquiz noemen.

Herman Scholte uit Noordhorn wordt op 1 Januari 2016 de “Kloukste Grunneger 2015”.

In 2019 werd Zuidhorner Jan Rossing winnaar van de Kennisquiz.

Print Friendly, PDF & Email